Domus Verde

Domus Verde
Vijverstraat 25
9920 Lovendegem
België

Tel.: +32(0)473 80 34 08
Fax: +32(0)9 371 51 14
E-mail: info@domusverde.be
BTW: BE 0886 458 452

Verkoops- & leveringsvoorwaarden

1. De klant wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.

2. Alle in onze catalogi en prijsopgaven opgenomen gegevens zijn slechts ten indicatieven titel opgenomen. Slechts in de door beide partijen ondertekende offerte of overeenkomst opgenomen gegevens en prijzen zijn bindend. Onze firma is slechts verbonden door een bestelling van de klant van zodra de vertegenwoordiger van de firma deze bestelling schriftelijk aanvaard of met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.

In het geval zich een bewijsbare kostenstijging zou voordoen tussen het tijdstip van de ondertekening van de offerte of de overeenkomst en het tijdstip van de levering van de goederen of prestatie van de dienst, heeft onze firma het recht de prijs te verhogen met het bedrag waarmee de kosten zijn verhoogd, alsmede met de margeverruimingen die de wet toelaat.

De prijzen worden netto opgegeven in euro.

3. De firma is nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke missingen vanwege de klant of derden aangaande bijvoorbeeld maat, soort hoeveelheid e.d.

4. In geval van een zichtbaar gebrek de door onze firma geleverde zaak of de gepresteerde dienst zou beheppen, zal de klant de firma hier ten laatste binnen de twee dagen na levering op oplevering van in kennis stellen. Zoniet wordt de levering of prestatie alsmede de eraan verbonden prijs als aanvaard beschouwd.

5. De geleverde goederen blijven eigendom van de firma tot de totale betaling van deze goederen. Het risico zal echter overgaan van zodra de klant de goederen in bezit neemt.

6. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade aan hemzelf of aan derden die zou ontstaan doordat de firma het werk uitvoert volgens de richtlijnen van de klant.

7. De klant verbindt er zich toe de firma tijdig in te lichten over de plaats van levering van de goederen en/of over de plaats waar de werken dienen te worden uitgevoerd. De klant zal tevens alles in het werk stellen opdat de levering en de uitvoering van de werken door onze firma zo efficiënt mogelijk zou kunnen gebeuren.

8. Eventuele verplichtingen van overheidswege vallen ten laste van de klant.
De klant verbindt er zich toe de verplichtingen opgesomd in het Veldwetboek of verplichting door bouwvoorschriften en vergunningen te respecteren. De verantwoordelijkheid voor eventuele voor eventuele opdrachten door de klant aan onze firma gegeven die in strijd zouden blijken te zijn met bepalingen uit het Veldwetboek, bouwvoorschriften of vergunningen, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant, die tevens aansprakelijk zal worden geacht voor de burgerrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen van deze inbreuken.

9. De leveringstermijn of de door de firma vermelde datum van uitvoering van de werken wordt slechts ten indicatieven titel gegeven. Het staat de firma vrij een andere leveringstermijn vast te stellen of de werken op een ander tijdstip uit te voeren mits dit gebeurt binnen een redelijke termijn.

10. De firma waarborgt de geleverde goederen of de uitgevoerde werken gedurende 6 maanden voor verborgen gebreken.
De waarborgtermijn neemt een aanvang op het ogenblik van de terbeschikkingstelling van de materialen. Bij een uitvoering van een bepaald werk neemt de termijn een aanvang bij de beëindiging van het segment van het werk dat zou behept zijn met een verborgen gebrek.
De waarborg blijft beperkt tot het kosteloos vervangen door de firma van het materiaal dat behept is met het gebrek.
Het is in elk geval aan de klant om de concrete schade te bewijzen.

11. Ingeval schade aan een door de firma geleverd goed ten gevolge van een fout van de klant of ten gevolge van een tekortkoming van de klant aan de zorgvuldigheidsnorm bij het gebruiken van het goed, wordt de verantwoordelijkheid van de firma volledig opgeheven. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer het goed wordt blootgesteld aan onaangepaste temperaturen, te hoge/lage vochtigheid e.d. De verantwoordelijkheid van de firma wordt eveneens opgeheven in geval van werkstaking, bedrijfsstoring en schade of ongevallen die aan het personeel of materiaal van de klant zou overkomen, evenals schade ten gevolge van brand, waterschade, val, oproer, oorlogen en andere gebeurtenissen, die onafhankelijk zijn van de wil van onze firma.

12. Onze facturen zijn betaalbaar op de datum van de factuur, zonder korting, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. In geval van niet betaling op de vervaldag zal het bedrag van deze factuur intresten opbrengen vanaf deze datum. De intresten zullen berekend worden op basis van 1% per maand. Buiten deze interesten zal het bedrag van deze factuur met 15%, met een minimum van 40 euro, hoofdens schadevergoeding verhoogd worden. Deze interesten en deze schadevergoeding zullen van rechtswege worden toegepast zonder in-mora telling. Zij zijn verschuldigd door het enkele feit van de vertraging van de betaling. In geen geval kan een onvolledige of betwiste levering als voorwendsel dienen voor een vertraging in de betaling, evenmin als het niet afhalen door de klant van het ter beschikking gestelde materiaal.
Het niet naleven van één van de betalingsvoorwaarden of van de betalingstermijn heeft tot gevolg dat het nog verschuldigde bedrag onmiddellijk in zijn totaliteit opeisbaar wordt.
Indien de koper het contract eenzijdig verbreekt, is hij een schadevergoeding verschuldigd die bij toepassing van art.1152 BW bepaald wordt op minstens 30% van de verkoopprijs, onverminderd het recht van de verkoper de naleving af te dwingen van het koopcontract. De forfaitaire schadebegroting is onder meer niet van toepassing op overeenkomsten tot levering van weinig gangbare artikelen of maatgoederen, die bij verbreking aanleiding zijn tot de door de koper te betalen schadevergoeding van 100% van de verkoopprijs.

13. Eventuele klachten over de inhoud van de factuur dienen op straf van onontvankelijkheid schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur gericht aan de verkoper.

14. In geval de klant één van de in huidig contract voorziene verplichtingen niet naleeft, behoudt onze vennootschap zich het recht voor om de ontbinding van het contract in rechte te vorderen, de verkochte zaak terug te nemen en schadevergoeding te eisen.
In dit opzicht dient elke clausule van de Algemene Voorwaarden als essentieel beschouwd te worden. De demonteer- en transportkosten zijn ten laste van de klant in geval van terugname van het materiaal.

15. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd, ongeacht de plaats van levering of prestatie van de dienst.

16. De koper verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en ermee in te stemmen.

 


CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. Par le seul fait de sa commande ou de la conclusion d’un contrat avec notre société, le co-contractant reconnaît expressément accepter l’application des présentes conditions générales à l’exclusion de toutes autres, y compris des siennes.

2. Toutes les indications figurant dans nos catalogues et listes de prix ne sont reprises qu’à titre strictement indicatif. Seul les prix, marchandises et services repris dans nos bons de commande ou contrats dûment signés par les deux parties engagent celles-ci. Notre société n’est liée que par une commande du client qui ait reçu une acceptation préalable et écrite d’un de nos représentants ou que par un contrat qui ait reçu un commencement d’exécution de notre part.
Si une variation de prix intervient entre le moment de la commande ou de la conclusion du contrat et celui de son exécution, notre société est d’ores et déjà spécialement autorisée par le client à répercuter de plein droit cette variation sur les prix initiaux, en ce compris les augmentations légales, contractuelles et réglementaires.
Nos prix s’entendent en euro au prix net : les frais de port éventuels et taxes demeurent à charge exclusive de notre co-contractant.

3. Notre société est expressément déchargée de toute responsabilité à raison des erreurs, même grossière ou inexcusables, que pourrait commettre notre co-contractant ou tout tiers le représentant à raison notamment de la taille, la sorte, l’essence, la qualité, etc.

4. Au cas ou un vice apparent est imputable à notre société à raison d’une livraison ou d’un service, notre client est tenu de nous l’opposer par recommandé endéans les deux jours ouvrables de la livraison ou de la réception des travaux, à peine de déchéance et décharge. A défaut, les prix contractuels ne pourront faire l’objet d’une diminution quelconque.

5. Les marchandises livrées demeurent la propriété exclusive de notre société jusqu’à leur paiement intégral : la livraison opère cependant le transfert immédiat des risques à charge du co-contractant.

6. Le client est seul responsable des dommages causés à lui-même ou aux tiers présent sur les lieux d’exécution des travaux commandés : il en donne d’ores et déjà décharge expresse à notre société ;

7-8. Dès la commande ou la conclusion du contrat, le client s’engage à informer en temps utile notre société de l’endroit de livraison ou d’exécution des travaux et des éventuelles modifications de toutes natures susceptibles d’affecter ou de modifier leur réalisation effective et/ou leur bonne fin suivant les règles d’art notamment.
Il est expressément rappelé au client que toutes les obligations légales et réglementaires en matières d’autorisations administratives quelconques, de sécurité, salubrité et de fournitures de plans éventuels de toutes natures demeurent à sa charge exclusive et qu’il en donne expressément décharge à notre société, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de respect de l’environnement, prescriptions de construction et permis. En aucun cas notre société ne saurait voir sa responsabilité pénale ou civile engagée à raison d’un manquement de notre co-contractant à cet égard et celui-ci n’accepte d’ores et déjà de nous en donner pleine décharge et de nous en garantir.

9. Les délais de livraison ou d’exécution des travaux figurant dans les documents contractuels émanant de notre société demeurent indicatifs ; ils ne peuvent en aucun cas être prétexte à l’application d’une retenue quelconque sur nos factures de la part de notre co-contractant et laissent notre société libre de déterminer un autre délai dans un terme raisonnable, suivant les règles de l’art.

10. Notre société garantit les vices cachés éventuels affectant les marchandises livrées ou les travaux exécutés dans les 6 mois de leur livraison ou de leur réception provisoire totale ou partielle suivant états d’avancement. A peine de déchéance, ceux-ci doivent être dénoncés par recommandé à notre société, la charge de la preuve demeurant à charge du co-contractant.
Nonobstant le remplacement sans frais des marchandises livrées, le délai de garantie des vices cachés initial demeure d’application.

11. La responsabilité de notre société est expressément exonérée de tous dommages causés aux marchandises livrées par la moindre faute ou défaillance quelconque du client par défaut de respect des normes de précaution ou de leur utilisation. Cela sera entre autre le cas quand la marchandise sera laissée dénudée et soumise à des variations de températures ou d’humidité inappropriées, etc.
La responsabilité de notre société est aussi expressément exonérée de tous dommages causés au personnel ou au matériel du client suite à une grève, un mauvais fonctionnement, un dommage ou un accident tel qu’incendie, inondation, émeute, guerre ou tout événement quelconque indépendant de la volonté de notre société.

12. Nos factures sont payables au grand comptant à date d’échéance, à moins d’un autre accord intervenu entre les parties. A défaut de paiement à leur date d’échéance, nos factures portent de plein droit intérêt de 1% par mois dès ce terme sans mise en demeure préalable. En outre, un montant de 15% de la facture avec un minimum de 40 euro sera de plein droit acquis à notre société à titre de clause pénale sans mise en demeure préalable. En aucun cas une livraison incomplète ou protestée ne peut justifier un retard de paiement, même si la mis à disposition des marchandises commandées n’a pas encore reçu l’agrément du client.
Le non respect des conditions de paiement ou des termes de paiement rend immédiatement exigible l’intégralité des montants facturés et leur paiement en totalité.
En cas de rupture unilatérale du contrat par notre co-contractant, celui-ci est redevable à notre société, par l’application de l’article 1152 du Code Civil, d’une indemnité de rupture d’un montant minimum de 30% du prix de vente, nonobstant notre droit à poursuivre l’exécution du contrat s’il échait à ses entiers frais. Cette indemnité de rupture forfaitaire n’est en aucun cas applicable au cas où la livraison concerne des articles ou des marchandises mesurées difficilement commercialisables ou in specie. En ce dernier cas, l’indemnité de rupture à charge du co-contractant est de 100% du prix de vente.

13. A peine de déchéance, les éventuelles contestations sur le contenu de nos factures doivent nous être adressées par recommandé dans les 8 jours de leur envoi, ou, à défaut, de leur réception.

14. En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par notre co-contractant de l’une de ses obligations contractuelles quelconques ou définie dans les présentes conditions générales, notre société est de plein droit – sans aucun recours de sa part affranchie de toutes obligations à son égard nonobstant notre droit à reprendre à ses pleins et entiers frais les marchandises livrées et à exiger à sa charge les indemnités forfaitaires contractuelles, frais quelconques, intérêts et débours de toutes natures, tels les frais de démontages te de transport inhérent à cette reprise notamment.
A cet égard, il est spécialement stipulé et accepté par notre co-contractant que les clauses des présentes conditions générales sont expressément considérées comme essentielles par les parties.

15. En cas de litige nonobstant le lieu de livraison des marchandises ou d’exécution des prestations convenues, seuls les Courts et Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Gand sont compétents.

16. En cas de problèmes d’interprétation des présentes conditions générales, les conditions générales rédigées en néerlandais sont préférées ; le co-contractant en accepte d’ores et déjà l’application par préférence et en donne expressément décharge à notre société.

Domus Verde | disclaimer | © 2019 Webdesign by Expertmedia